วัตถุประสงค์ในการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น Winspector

วัตถุประสงค์ของทีมพัฒนาและข้อควรทราบก่อนเริ่มใช้งาน

วัตถุประสงค์และความตั้งใจของทีมงานในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Winspector นี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดพื้นที่ ที่ช่วยสร้างประโยชน์กับผู้ใช้งานทั่วไป และเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งเกิดประโยชน์กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ

ซึ่งทางทีมผู้พัฒนามิได้มีเจตนาอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยทางผู้พัฒนาจะไม่รับผิดชอบการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้งานที่ไม่ปฎิบัติตามข้อแนะนำ รวมทั้งการใช้งานที่ผิดประเภททุกกรณี และหากพบการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น บัญชีนั้นอาจถูกยกเลิกการใช้งานได้

เมื่อผู้ใช้งานได้มีการสมัครใช้งานถือว่าได้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน และ ยอมรับข้อกำหนด รวมทั้งกติการการใช้งานที่ทางผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ได้กำหนดไว้

ข้อกำหนด นโยบายและข้อตกลงก่อนการใช้งาน ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียด ก่อนสมัครใช้งาน

ก่อนการเริ่ม หรือเลือกรับงาน ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้พิจารณาข้อจำกัดต่างๆ และรายละเอียดงานอย่างครบถ้วน ว่าสามารถทำได้ ก่อนจะทำการเลือกรับงานทุกครั้ง เนื่องจากแต่ละสถานที่ อาจมีข้อห้ามและข้อจำกัดแตกต่างกัน เราไม่สนับสนุนการปฎิบัติงานในพื้นที่ และสถานที่ ที่ไม่อนุญาตในทุกกรณี และในบางกรณีอาจต้องขออนุญาติผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มงาน โปรดอย่าเริ่มงาน หรือ เลือกรับงาน ก่อนการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน !!

หากเราพบการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่เหมาะสม บัญชีนั้นอาจถูกยกเลิกการใช้งานได้ เมื่อผู้ใช้งานได้มีการสมัครใช้งานถือว่าได้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน และ ยอมรับข้อกำหนด ข้อแนะนำการปฎิบัติ รวมทั้งกติการการใช้งานที่ทางผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ได้กำหนดไว้

แม้การใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้จะง่ายและไม่ซับซ้อน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ในบางครั้งอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมได้

โดยเราจะแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมไปกับบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณกับเรา หากคุณใช้บริการของเรา

และการใช้บริการนั้นหมายถึงคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้แก่เรา และคุณยินยอมปฏิบัติตาม นโยบายใดๆ ที่มีต่อคุณภายในบริการของเรา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายส่วนบุคคลของ แอพพลิเคชั่น Winspector

เมื่อคุณสมัครใช้งาน แอพพลิเคชั่น Winspector นั้นคือคุณมีความยินดีในการให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เรา โดย Winspector team เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราจึงมีนโยบายให้การเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเราจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และขอความยินยอมจากคุณตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานของแอพพลิเคชั่น Winspector ตามที่สมควร และกฎหมายกำหนด เท่านั้น

เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ของแอพพลิเคชั่น รวมทั้งเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากคุณ หรือตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น เราจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เราจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม

เราจะจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความโปร่งใสตามสมควร เท่าที่จะเป็นไปได้ คุณจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและสิทธิของคุณที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

นอกเหนือจากนี้แอพพลิเคชั่น Winspector จะอธิบายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณใช้บริการของเรา

เมื่อคุณใช้บริการของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เรา ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายส่วนบุคคลนั้น เราตอบรับต่อการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และจะระงับบัญชีของผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำโดยดำเนินการตามกฎหมายกำหนด เราจัดหาข้อมูลหรือช่วยให้ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการกับทรัพย์สินทางปัญญาของตนออนไลน์ หากคุณคิดว่ามีผู้ที่กำลังละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณและต้องการจะแจ้งให้เราทราบสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือที่ winspectorapp@gmail.com ได้ทันที

ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซงบริการของเราหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากอินเทอร์เฟซและคำแนะนำที่เราให้ไว้ คุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต

เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง หรือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยตั้งใจ หรือเป็นไปตามข้อห้ามทางกฎหมาย

การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย

บริการของเราแสดงเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ได้เป็นของ Winspector team เนื้อหาต่างๆจะเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่เผยแพร่เนื้อหานั้น เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหาออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาทุกครั้งเสมอไป ดังนั้นโปรดอย่าคาดการณ์ว่าเป็นเช่นนั้น

ในส่วนของการใช้บริการจากเรา เราอาจส่งประกาศเกี่ยวกับบริการ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และข้อมูลอื่นๆ ให้แก่คุณ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้บางรายการได้

ในการใช้งาน แอพพลิเคชั่นนี้ คุณอาจต้องสมัครบัญชีกับทางเรา เพื่อที่จะใช้บริการบางส่วนของเราโดยคุณอาจสร้างบัญชี การใช้งานแอพพลิเคชั่น Winspector ของคุณเอง หรือคุณอาจได้รับมอบบัญชี แอพพลิเคชั่น Winspector จากผู้ที่เกี่ยวข้องในงานของคุณ เช่น นายจ้างของคุณหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หากคุณใช้บัญชีของแอพพลิเคชั่น Winspector ที่ผู้ดูแลระบบมอบให้แก่คุณ อาจมีข้อกำหนดอื่นหรือเพิ่มเติมบังคับใช้กับคุณในอนาคต

และเพื่อปกป้องบัญชีแอพพลิเคชั่น Winspector ของคุณ โปรดเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ คุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนแอพพลิเคชั่น Winspector หรือผ่านบัญชีแอพพลิเคชั่น Winspector ของคุณ หากคุณทราบว่ารหัสผ่านหรือบัญชีแอพพลิเคชั่น Winspector ของคุณถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งศูนย์ช่วยเหลือแอพพลิเคชั่น Winspector ทันที โดยคุณสามารถแจ้งมาได้ที่ winspectorapp@gmail.com

เนื้อหาของคุณในบริการของเรา

บริการของเราบางอย่างอนุญาตให้คุณอัปโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหาได้ คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่คุณถือสิทธิ์ในเนื้อหานั้น ๆ สรุปโดยย่อคือ อะไรที่เป็นของคุณจะยังเป็นของคุณต่อไป

เมื่อคุณอัปโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหามายังหรือผ่านบริการของเรา ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ Winspector team (และผู้ที่เราทำงานด้วย) มีสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าที่ใดในโลก ในการใช้ โฮสต์ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานต่อยอดเนื้อหาของคุณ (เช่น งานการแปลภาษา การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เราทำเพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเรา) สื่อสาร เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว

สิทธิ์ที่คุณให้ในสัญญาอนุญาตเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการดำเนินการ การโปรโมต และการปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ สัญญาอนุญาตนี้จะยังคงมีผลแม้ว่าคุณจะหยุดการใช้บริการของเราแล้วก็ตาม

บริการบางอย่างอาจให้วิธีการในการเข้าถึงและนำเนื้อหาออกซึ่งถูกจัดหาให้กับบริการนั้นๆ นอกจากนี้ บริการบางอย่างของเรายังมีข้อกำหนดหรือการตั้งค่าที่ทำให้การใช้เนื้อหาของเราที่ส่งให้กับบริการเหล่านั้นมีขอบเขตที่แคบลง ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการให้สัญญาอนุญาตนี้แก่เราสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบริการของเรา

หากคุณมีบัญชีแอพพลิเคชั่น Winspector เราจะแสดงชื่อโปรไฟล์ รูปโปรไฟล์ และการกระทำที่คุณดำเนินการ บนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับบัญชี Winspector ของคุณ ในบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการแสดงในโฆษณาและบริบทโฆษณาอื่นๆ หากคุณส่งความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับบริการของเรา เราอาจใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำของคุณโดยปราศจากข้อผูกพันต่อคุณ

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในบริการของเรา

เมื่อบริการหนึ่งๆ กำหนดให้ใช้หรือประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซอฟต์แวร์นี้อาจมีการอัปเดตอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีรุ่นหรือคุณลักษณะใหม่ให้ใช้งาน บริการบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติได้ Winspector team อนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ที่ Winspector team จัดหาให้คุณในฐานะส่วนหนึ่งของบริการโดยอนุญาตให้ใช้ส่วนตัวในที่ใดในโลกโดยไม่เสียค่าตอบแทน ไม่สามารถโอนได้ และไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะแก่คุณเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้คุณโดย Winspector team ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้มีวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อให้คุณสามารถใช้งานและ ใช้ประโยชน์จากบริการที่จัดหาโดย Winspector team ตามข้อกำหนด ห้ามคุณคัดลอก ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย จำหน่าย หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเราหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน และห้ามคุณดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์นั้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดมิให้มีการจำกัดดังกล่าว หรือคุณได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีความสำคัญต่อเรา เราอาจเสนอซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้งานในบริการของเราภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิโอเพนซอร์สซึ่งเราจะจัดหาให้แก่คุณ ทั้งนี้ ข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตโอเพนซอร์สอาจลบล้างบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง

การปรับเปลี่ยนและการยุติการให้บริการของเรา

เราทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่มหรือนำระบบการทำงานหรือคุณลักษณะบางอย่างออก และเราอาจระงับหรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งโดยสิ้นเชิง คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเราจะมิได้ต้องการให้คุณทำเช่นนั้น Winspector team อาจหยุดให้บริการแก่คุณ หรือเพิ่มหรือสร้างขีดจำกัดใหม่ๆ ในบริการของเราได้ทุกเมื่อ เราเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณและการสงวนไว้ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ หากเราหยุดให้บริการ ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร เราจะส่งคำเตือนที่เหมาะสมถึงคุณล่วงหน้า และให้โอกาสคุณในการนำข้อมูลออกจากบริการนั้น

การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดของเรา

เราให้บริการโดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และเราหวังว่าคุณจะพอใจในการใช้บริการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันการบริการของเราในบางประการ นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ Winspector team และซัพพลายเออร์หรือตัวแทนจำหน่ายของแอพพลิเคชั่น Winspector มิได้รับประกันที่เฉพาะเจาะจงใดๆ เกี่ยวกับบริการ ตัวอย่างเช่น เรามิได้รับประกันเนื้อหาภายในบริการ ระบบการทำงานเฉพาะของบริการ การกระทำของผู้ใช้งานที่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น ความน่าเชื่อถือของบริการ ความพร้อมในการใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ เราให้บริการ “ตามที่เป็นอยู่”
ในบางประเทศที่กฎหมายระบุให้มีการรับประกันบางอย่าง เช่น การรับประกันโดยปริยายของผู้ประกอบการค้า ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์การใช้งานเฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ เราไม่รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

ความรับผิดในบริการของเรา

Winspector team และซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่ายของแอพพลิเคชั่น Winspector จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือข้อมูล ยอดขาดทุนทางการเงิน หรือความเสียหายทางอ้อม ในกรณีพิเศษ ที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่น ที่เป็นข้อยกเว้น หรือเป็นบทลงโทษตามที่กฎหมายอนุญาต

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของ Winspector team และซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่ายของ แอพพลิเคชั่น Winspector สำหรับการเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยใดๆ จะต้องไม่เกินยอดเงินที่คุณจ่ายแก่เราเพื่อใช้บริการ

ในทุกกรณี Winspector team และซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่ายของแอพพลิเคชั่น Winspector จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยเหตุผลอันควร
เราตระหนักดีว่าในบางประเทศ คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค หากคุณใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนตัว จะไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะจำกัดสิทธิตามกฎหมายใดๆ ของผู้บริโภคซึ่งไม่สามารถสละสิทธิได้โดยข้อกำหนดในสัญญา

การใช้บริการของเราในทางธุรกิจ

หากคุณใช้บริการของเราในนามของธุรกิจ ธุรกิจนั้นจะต้องยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ธุรกิจจะไม่เรียกร้องให้ Winspector teamและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของ Winspector team ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คุณ และคุณจะไม่ฟ้องร้องคดีหรือดำเนินการใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
รวมถึงไม่ให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดหรือต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องคดี การตัดสินคดี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความ

เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้
เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา คุณจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ

โดยเราจะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในหน้าเว็บนี้ และเราจะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้งเป็นเวลา 30 วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ คุณควรหยุดการใช้บริการนั้น

หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดนี้จะกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Winspector team โดยจะไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และเราไม่ได้ดำเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิใดๆ ที่มี (เช่น การดำเนินการในภายหลัง)

หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Winspector team และ แอพพลิเคชั่น Winspector โปรดไปที่ www.winspectorapp.com

การใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและนโยบายการใช้งานดังกล่าว